China Brand Fair
Adatvédelmi Tájékoztatója


China Brand Fair kiállítás regisztrációs weboldalához

 

 

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) ) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban:

„Infotv.") alapján

 

 

Az adatkezelő vállalkozás neve: Cecz Közép-európai Kft. Képviseli: Zheng Shaomin és Wang Dongxia

Vállalkozás székhelye: 1152 Bp., Szentmihályi út 171. Adószáma: 23462098-2-42

Email elérhetősége: info@cecz.eu – (spam-ektől védett) Telefonos elérhetősége (nem rögzített vonal): 06 1 414 7288

Honlapja: www.chinabrandfair.hu (vakok és gyengén látók részére nem akadálymentesített)

Adatvédelmi tisztviselőt a Vállalkozás nem alkalmaz.

A Vállalkozás az adatkezelésben érintett személyek köre, az adatkezelés célja és időtartama pontban megjelölt személyes adatok körét kezeli

Profilalkotás: a Vállalkozás nem alkalmaz profilalkotásos adatkezelést A Vállalkozás honlapján sütiket alkalmaz-

A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küldünk a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása esetén

küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.

Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a felhasználónak külső szolgáltatók - közöttük a Google - partnereinek internetes webhelyein. A felhasználók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. (Azt is jelezheti a felhasználók számára, hogy a Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.)

Alkalmazott cookie-k:

 • Analitika, követés cookie
 • Webhelyen keresztüli követés
 • Bejelentkezési, felhasználó azonosító session cookie

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

hogyan lehet letiltani a cookie-kat, hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy

hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy

hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

A Vállalkozás a honlapján személyes adatokat gyűjt. A marketing tartalmú megkeresések céljából fenntartja magának a jogot, hogy általa megbízott harmadik felek, partnereink számára személyes adatokat szolgáltasson ki. Ezen adatok azonban csak és kizárólag a Vállalkozás által megjelölt szolgáltatások elvégzéséhez használhatók fel.

 1. Az adatkezelés jogalapja

Az adatszolgáltatás önkéntes, az érintett nem köteles hozzájárulását megadni az adatkezeléshez, ugyanakkor tudomásul veszi, hogy az adatok megadása hiányában a Vállalkozás nem tudja a rendezvényen regisztrálni, az üzleti kapcsolatot vele a megkezdeni, vagy folytatni.

Az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonása nem érinti a korábbi adatkezelés jogosságát.

 1. Az adatkezelésben érintett személyek köre, az adatkezelés célja és időtartama

Az adatkezelés kiterjed valamennyi vevő, látogató, kiállító, vendég, partner,

adataira (érintettek).

A Vállalkozás kizárólag abból a célból kezel személyes adatokat (adatok célhoz kötöttsége), hogy az érintettek részére a rendezvény megszervezéséhez és lebonyolításához szükséges szolgáltatásokat nyújthassa.

Az adatkezelés elvei, módja

 1. A Vállalkozás a jóhiszeműség, a tisztesség és az átláthatóság követelményeinek megfelelően, az érintettekkel együttműködve jár el az adatkezelés során. A Vállalkozás csak a törvényben meghatározott, vagy az érintettek által megadott adatokat kezeli, az alábbiakban meghatározott célokból. A kezelt személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.
 2. Minden olyan esetben, ha a személyes adatokat a Vállalkozás az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
 3. A Vállalkozás a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.
 4. A 16. életévét be nem töltött személy érintett személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. A Vállalkozásnak nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így az érintett, illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában a Vállalkozás kizárólag jogszabály rendelkezése alapján, továbbá akkor kezeli 16. életévét be nem töltött természetes személyek adatait, ha az adatkezelés közérdekű vagy a Vállalkozásra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, valamint ha ahhoz a Vállalkozásnak jogos érdeke fűződik.
 5. A Vállalkozás az általa kezelt személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott adatfeldolgozókon, valamint egyes – a jelen Tájékoztatóban hivatkozott – esetekben a külső szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem

A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.

Jogellenes, megtévesztő személyes adat használata esetén vagy a felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az adatkezelő jogosult a felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén – jogosult az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni.

A Vállalkozás bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt a Vállalkozás érdekeinek sérelme, a szolgáltatás biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett elérhető személyes adatait.

A Vállalkozás az általa kezelt személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, ill. törléséről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a személyes adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

A Vállalkozás személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának. Az adatok felvétele és kezelése tisztességesen és törvényesen történik. A Vállalkozás törekszik arra, hogy csak olyan személyes adat kezelésére kerüljön sor, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

A Vállalkozás a következő adatokat kezeli:

Adat fajtája

Adatkezelés célja, indoka

Az adatkezelés időtartama

a rendezvényre regisztrált magánszemély családi és utóneve, email címe, telefonszáma

a kiállításra történő vendég- regisztráció hatékony lebonyolítása, a rendezvényen a vendég- kiállító találkozók előre történő regisztrációja

a rendezvény zárását követő 3 hónap

a rendezvényre regisztrált társas- vállalkozót képviselő magánszemély családi és utóneve, email címe, telefonszáma

a kiállításra történő vendég- regisztráció hatékony lebonyolítása, a rendezvényen a vendég- kiállító találkozók előre történő regisztrációja

a rendezvény zárását követő 3 hónap

a rendezvényre

a kiállításra történő vendég-

a rendezvény

Adat fajtája

Adatkezelés célja, indoka

Az adatkezelés időtartama

regisztrált egyéni vállalkozó családi és utóneve, email címe, telefonszáma

regisztráció hatékony lebonyolítása, a rendezvényen a vendég- kiállító találkozók előre történő regisztrációja

zárását követő 3 hónap

közösségi tereket megfigyelő eszköz – biztonsági kamera

önkéntes hozzájárulás és a vállalkozás jogos érdeke alapján, személy és vagyonvédelem

3 nap

fényképek, videók a vállalkozás honlapján az ügyfelekről, vendégekről (totálképek engedély nélkül, közeli képek engedéllyel)

önkéntes hozzájárulás alapján, dokumentálás, a tevékenység bemutatása az érdeklődőknek,

az ügyfelek egyedi hozzájárulásának visszavonásáig

a hírlevélre feliratkozottak neve, email címe, a feliratkozás dátuma

önkéntes hozzájárulás alapján információ nyújtása, kapcsolattartás

a feliratkozástól a visszavonásig, illetve ha az adatpontosítás céljából kiküldött email aktív válasz nélkül marad, akkor az adatpontosító email kiküldésének dátumától számított 3 hónapig

a Vállalkozás közösségi oldala használóinak személyes adatai (nem zárt csoport) Facebook/Google+/ Twitter/Pinterest/ Youtube/Instagram/ Linkedin stb. közösségi oldalakon önkéntesen regisztrált neve, illetve

valamennyi érintett részére, aki önkéntesen regisztrált a Facebook/Google+/Twitter/P interest/Youtube/Instagram / Linkedin stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a Vállalkozás weboldalát, információ nyújtása, kapcsolattartás

az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a

Adat fajtája

Adatkezelés célja, indoka

Az adatkezelés időtartama

a felhasználó nyilvános profilképe

közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik

a Vállalkozás közösségi oldala használóinak személyes adatai (zárt csoport) Facebook/Google+/ Twitter/Pinterest/ Youtube/Instagram/ Linkedin stb. közösségi oldalakon önkéntesen regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe

valamennyi érintett részére, aki önkéntesen jelentkezett a Vállalkozás Facebook/Google+/Twitter/P interest/Youtube/Instagram/L inkedin stb. közösségi oldalakon, és kérte felvételét a zárt csoportba, számára többlet-információ nyújtása, kapcsolattartás

: a jelentkezés elfogadásától a kilépésig vagy kizárásig. Az adatkezelés a közösségi oldal zárt csoportjában valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott csoport első rögzített posztjának szabályozása vonatkozik

meghatalmazottak személyes adatai: valamely, a rendezvénnyel kapcsolatos ügyben az érintett helyett és nevében eljáró személy neve, lakcíme,

önkéntes hozzájárulás alapján az érintett ügyének intézése

az ügy elintézésétől számított 5 év

Adat fajtája

Adatkezelés célja, indoka

Az adatkezelés időtartama

azonosító igazolványainak megnevezése és száma

felelősségi igényt / panaszt benyújtó neve, lakcíme, azonosító igazolványainak megnevezése és száma

jogi eljárás alapján az igény / panasz elbírálása

a válasz kiküldésétől számított 5 év

sajtó képviselői - név, telefonszám, e-mail cím

önkéntes hozzájárulás alapján, kapcsolattartás

szakmai kapcsolat végétől számított 1 év

vendégkönyvben megadott személyes adatok – név, cím, telefon, email cím

adatkezelés nincs, csak adattárolás önkéntes hozzájárulás alapján, vélemény-nyilvánítás lehetősége

a vendégkönyv selejtezéséig

A regisztrációhoz szükséges adatok megadása a rendezvényen való részvétel feltétele, megadásuk hiányában, illetve azok utólagos törlési kérelme esetén a szolgáltatás nem vehető igénybe. A többi adat megadása önkéntes, az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonása nem érinti a korábbi adatkezelés jogosságát.

 • Az adatkezelők köre

 

Adatkezelésre jogosult személynek minősülnek a VÁLLALKOZÁS ez irányú jogosultsággal rendelkező munkavállalói/megbízottjai.

 1. Adattovábbítás, adatfeldolgozás

A Vállalkozás a tevékenysége ellátásához jogosult adatfeldolgozót igénybe venni. Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. A Vállalkozás, mint adatkezelő ellenőrzi az adatfeldolgozók munkáját. Az

Az adatkezelés korlátozásához való jog: bizonyos esetekben a személyes adatok kezelésével érintett személy kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását – például egy tisztázatlan, jogvitás helyzetben, vagy akkor, ha az adatkezelés nem szükséges már, de az adatalany azt mégis szeretné.

Adathordozhatósághoz való jog: az érintett kérheti, hogy a rá vonatkozóan kezelt adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. .doc, .pdf stb.) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az eredeti adatkezelő. Azaz megkönnyíti az adatkezeléssel érintett helyzetét, hogy személyes adatait egyik adatkezelőtől a másikhoz vigye át.

Tiltakozáshoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból kifolyólag bármikor tiltakozzon személyes adatainak meghatározott okból történő kezelése ellen. Ez tipikusan akkor szokott megtörténni, amikor az érintett nem adta hozzájárulását személyes adatai adott kezeléséhez.

Hozzájárulás visszavonásához való jog: az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Adataival kapcsolatos jogainak gyakorlását az érintett az adatkezelőhöz címzett nyilatkozattal kérheti szóban, írásban, postai címen, e-mail címen, weboldalon – célszerűen azon a fórumon, amelyen keresztül az adatok jogszerűen az adatkezelőhöz kerültek. Szóbeli kérés esetén arról jegyzőkönyvet kell felvenni és abból egy másolatot az érintettnek átadni.

Amennyiben az érintettnek az adatkezeléssel kapcsolatban panasza van, először javasoljuk az adatkezelőnél (azaz a Vállalkozásnál) megtenni. A panasz kivizsgálására és megválaszolására 25 naptári nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben panaszát továbbra is fenntartja, bírósághoz (lakóhely szerinti illetékes törvényszék) vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz az alábbi elérhetőségeken:

posta cím:     1530 Budapest, Pf.: 5.

cím:                 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Telefon:                   +36 (1) 391-1400

Fax:               +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu URL https://naih.hu koordináták: É 47°30'56''; K 18°59'57''

Jelen Tájékoztatót a Vállalkozás módosíthatja, a mindenkor aktuális tájékoztató a Vállalkozás honlapján érhető el.

Budapest, 2023. március 16.

Cecz Közép-európai Kft.